En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Utbildning i Marocko

Marokko

Utbildning i Marocko


Marocko är hemvist för ett av världens äldsta universitet, al-Qarawiyin, men det är samtidigt ett fattigt land där många aldrig fått chansen att lära sig läsa. När det gäller utbildningen, som mycket annat, är klyftorna mellan stad och land stora.
 
Den sexåriga grundskolan från sex års ålder och ett högstadium på tre år är formellt obligatoriska. Därefter följer en treårig nivå motsvarande gymnasium. Inte alla barn börjar i skolan och en del tvingas sluta i förtid för att bidra till familjens uppehälle. De senaste åren har skolnärvaron emellertid stigit. År 2009 fullföljde 80 procent av de marockanska barnen grundskolan, mot drygt hälften tio år tidigare. De barn som tvingas sluta skolan i förtid är framförallt flickor och barn på landsbygden, där det ofta är lång väg till skolan. Medan nästan alla barn i städerna gick i grundskolan 2004 var motsvarande andel för landsbygden tre barn av fyra. Drygt vart tredje barn i genomsnitt gick i högstadiet eller i gymnasiet, som har en teoretisk och en yrkesinriktad gren.
 
Vid sidan av det allmänna, ”moderna” utbildningssystemet finns på alla nivåer en ”originalutbildning” som är inriktad på islamisk lag, koranstudier, arabisk historia, vetenskap med mera. Bara en liten minoritet av eleverna går i dessa skolor, som dock anses viktiga för att stärka den nationella och regionala identiteten. De flesta skolor i båda systemen är statliga och avgiftsfria. På högre stadier finns privata alternativ.
 
Genom ökade satsningar på utbildning under senare år har både närvaron i skolan och läskunnigheten ökat, men siffrorna är ändå sämre än i övriga Nordafrika. Bara drygt hälften av de vuxna marockanerna kan läsa, två tredjedelar av männen men mindre än hälften av kvinnorna. Läskunnigheten ökar dock sakta men säkert, snabbare på senare år, och det är därför i viss mån en generationsfråga. Bland ungdomar under 24 år kunde knappt åtta av tio läsa och skriva 2009. Utbildnings- och läskunnighetsnivåerna är generellt mycket lägre på landsbygden, särskilt för kvinnor.
 
Vid självständigheten 1956 skedde all undervisning på franska. Numera sker undervisningen på arabiska utom i vissa kurser på gymnasienivå och högre, då franska används. Franska står på schemat från årskurs tre och engelska lärs ut i gymnasiet som första främmande språk. I norr undervisas även i spanska. Sedan mitten av 1990-talet har berberspråk använts i skolorna i vissa områden, och 2003 blev det ett ämne på skolschemat i drygt 300 grundskolor.
 
Den högre utbildningen är präglad av det franska arvet. År 2004 deltog 277 000 studenter i högre teoretisk eller praktisk utbildning, bland annat vid de 14 statliga universiteten. Det finns flera privata universitet och 1993 invigdes ett som undervisar helt på engelska. Det islamiska universitetet al-Qarawiyin (stavas även al-Karaouine) i Fès, som grundades år 859, anses vara världens äldsta.
 
Källa: Landguiden

Utforsk lignende

Blogginnlegg